Mantelzorg

De helper: interactie met ouders of helpers

De voordelen van de betrokkenheid van ouders gedurende de medische procedure, waaronder de injecties, zijn groot. Het is belangrijk dat de ouders een passende en actieve rol hebben. Ouders kunnen zelfs een betere ondersteunende rol hebben dan professionele hulpverleners. Ouders moeten daarom ook aangemoedigd worden om een actieve rol te spelen bij het ondersteunen.

Ondersteuningsformulieren, gratis downloads voor ouders, klik hier

De ouder is de meest deskundige op het gebied van zijn eigen kind. De zorgverlener is deskundig op het gebied van de medische handeling. Luister naar de ouder(s) en zoek samen naar de beste werkwijze. Tegenwoordig worden medische handelingen steeds vaker naar de thuissituatie verplaatst. Daarbij valt te denken aan: peritoneaaldialyse, het subcutaan of intramusculair toedienen van medicatie, of het verwisselen van een maagsonde. Daarbij kan een beroep gedaan worden op thuiszorginstanties. Maar vaak wordt ook verwacht dat ouders of familieleden kunnen helpen bij deze handelingen. Het goed kunnen helpen vraagt vaardigheden van de naaste.

Profiel van de helper

Een goede helper, ondersteuner of co-therapeut is een persoon in de naaste omgeving van de patiënt die de rol van een medicus kan vervangen. In veel gevallen is het praktisch niet mogelijk dat een verpleegkundige bij een chronische aandoening blijft injecteren. Als de patiënt onvoldoende zelfredzaam is vanwege leeftijd, motivatie of om andere redenen, is de toegevoegde waarde van een helper eminent. Zonder helper zal gauw therapieontrouw ontstaan. Niet iedereen is een goede helper. Er zijn bepaald eisen waaraan de helper in ieder geval moet voldoen.

- De belangrijkste en meest voor de hand liggende voorwaarde is dat de helper niet bang is voor het toedienen van de injectie.

- Een goede helper probeert de patiënt, in dit geval de naaste, te begeleiden naar onafhankelijkheid. Zo helpt hij de patiënt niet afhankelijk te worden van anderen.

- Een helper moet tijd kunnen en willen vrijmaken voor de toedieningen. Een helper die niet consequent of in afstemming kan ondersteunen, is niet geschikt.

- Het moet iemand zijn die waar nodig motiveert en evalueert.

- Een helper is geduldig en snapt hoe met weerstand omgegaan moet worden.

Veel mensen vinden het moeilijk om met vermijdend gedrag van een kind om te gaan. Het is stresserend en vraagt veel contactkunst, waarbij men niet te veel de stress mag verhogen en toegeven aan de vermijding. Het is daarom belangrijk dat de helper niet te meegaand is. Hij mag op een vriendelijke manier streng zijn en zorgen dat de patiënt door gaat met oefenen.

Sommige ouders vinden het moeilijk om in een onbekende situatie grenzen te stellen als hun kind niet mee wil werken. In overleg kan een zorgverlener die taak tijdelijk overnemen. Dit ondersteunt zowel de ouder als het kind.

Praktische tip voor de ouders:

Moedig uw kind aan om ook de rol van hulpverlener aan te nemen, om te zien hoe het kind de prikken ervaart.

Terug naar boven